:םוקימ 
לע ןלוגה תמר ןופצב תמוקממ הצעומה
.ןומרחה רה תונורדמ
 
 
.הנש 350 ינפל  :המקה תנש 
.םנוד 12,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 8,500  
:היסולכוא 
-----------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
תשחרתמה שמשה תחירזמ ומש תא לביק בושיה
.רקובב םדקומ
 
:תושרה תבותכ 
,ןלוגה תמר ,סמאש לד'גמ תימוקמ הצעומ
:סקפ ,06-6984298 :ןופלט ,12438 .דוקימ
06-6982111