:םוקימ 
.יברעמה לילגב תנכוש  
 
. 80 -ה תונש תישארב  :המקה תנש 
.םנוד 1,500  :טופיש חטש 
----------  
:היסולכוא 
----------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
דוע ןפתב אצמנה םימה לדגמ םש לע - לדגמ
םש לע - ןפת .םוקמב היישעת רוזא היה םרטב
תעלק" תיברעב תארקנה הקיתע הדוצמ לש הידירש
תחאב רבכ עיפומ ןפת םשה םלוא ,"הינפות
םירצמ ינוערפ לש תושובכה םירעה תומישרמ
.ןונבל םורדבש ןינבת ריעה - המודקה
 
:תושרה תבותכ 
.דוקימ ,68 .ד.ת ,ןפת לדגמ תימוקמ הצעומ
04-9872078/9 :סקפ/ןופלט ,24959