:םוקימ 
-תימורד מ"ק 5 קחרמב ,ץראה זכרמ
ביבא-לתמ מ"ק 25 .תובוחרל תיחרזמ
.םילשורימ מ"ק -30ו
 
 
1882  :המקה תנש 
.םנוד 7,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 6,500  
:היסולכוא 
.םיבשות 14,000  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
,"ןורקע" יארקמה םשב התישארב הארקנ הבשומה
םש לע היתב תרכזמל המש בסוה רתוי רחואמ
.ותשקב יפל ,דלישטור ןורבה לש ומיא
 
:תושרה תבותכ 
,4 והילא תורדש ,היתב תרכזמ תימוקמ הצעומ
:סקפ ,08-9349001 :ןופלט ,76804 .דוקימ
08-9349003
 
 
  תימוקמה תושרה רתא
ימשרה רתאל
www.mazkeret-batya.muni.il