:םוקימ 
ןיב ,ןוקריה תונייעמל ךומס
ירה סכר לש םייברעמה ויתודרומ
.ףוחה רושימ ןיבל םיירפא
 
 
1950  :המקה תנש 
.םנוד 30,000  :טופיש חטש 
םיבשות 35,000  
:היסולכוא 
םיבשות 80,000  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
לא סאר" םודקה יברעה בושיה לש ומש םוגרת
סחייתמה םש ,ךומסב ןכשש ,ןייעמה שאר - "ןיע
םייברעמה היתאפב םיעבונה ,ןוקריה תונייעמל
.ריעה לש
 
:תושרה תבותכ 
.דוקימ ,21 הליש 'חר ,ןיעה שאר תייריע
03-9039666:סקפ ,03-9385656 :ןופלט ,40850
 
 
  תימוקמה תושרה רתא
ןיעה שאר רתא