:םוקימ 
ראבל תיחרזמ תינופצ מ"ק 17 -כ
.עבש
 
 
1984  :המקה תנש 
.םנוד 17,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 5,200  
:היסולכוא 
.םיבשות 10,000  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
...ךלהא םוקמ יביחרה" : 2 ,ד"נ היעשי
."יקזח ךיתודתיו ךירתימ יכיראה
 
:תושרה תבותכ 
,85025 .דוקימ ,1 .ד.ת ,רתימ תימוקמ הצעומ
07-6517616 :סקפ ,07-6517415 :ןופלט