:םוקימ 
ןב שיבכ ןיב ,ןיעידומ רוזאב
,ןולייא קמע ןיבל ןורוח תיב-ןמש
.ביבא לתל םילשורי ןיב ךרדה עצמאב
 
 
1991 -תוער ,1986 -םיבכמ
 
:המקה תנש 
.םנוד 3,500  :טופיש חטש 
.םיבשות 11,000  
:היסולכוא 
--------------------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
ופינהש ,יאנומשח ינב םיבכמה ש"ע - םיבכמ
ואציש ,ינוויה ןוטלשב ידוהיה דרמה סנ
.רוזאב םייוצמ םהיתורבקו םיעידומ בושיהמ
 
:תושרה תבותכ 
,םיעידומ .נ.ד ,תוער םיבכמ תימוקמ הצעומ
:סקפ ,08-9261170 :ןופלט ,71908 .דוקימ
08-9261271