:םוקימ 
קמעב הנושאר הבשומ ,הימחנמ
ןיב ךרדה עצמאב תנכוש ,ןדריה
.םיירהנ לומו הירבטל ןאש-תיב
 
 
1901  :המקה תנש 
.םנוד 6,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 1,400  
:היסולכוא 
-------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
ןוילעה יטירבה ביצנה לש ותמורת תוכזב
"הימחלמ"מ םשה הנוש ,הבשומל ,לאומס טרברה
ןב םחנמ ביצנה לש ויבא רכזל "הימחנמ"ל
.(הי+םחנמ) רזעילא
 
:תושרה תבותכ 
,2 םידסימה 'חר ,הימחנמ תימוקמ הצעומ
:סקפ ,06-6750492 :ןופלט ,14945 .דוקימ
06-6751554