:םוקימ 
,ןלוגה-תמר ןופצב אצמנ הדעסמ רפכ
הירוס ןיב ימואלניבה לובגל ךומס
ןיב רשקמה ,ישארה שיבכה .לארשיל
ראשלו ימורדה הרוזאל המרה ןופצ
.רפכה תא הצוח ,לארשיב םיבושיה
 
 
1975  :המקה תנש 
.םנוד 1,200  :טופיש חטש 
.םיבשות 3,000  
:היסולכוא 
-----------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
.רשואו החמש השורפש ,הדעס תיברעה הלימהמ  
:תושרה תבותכ 
תמר 12435 .דוקימ ,הדעסמ תימוקמ הצעומ
06-6982832 :סקפ ,06-6981480 :ןופלט ,ןלוגה