:םוקימ 
רפסמ שיבכ לע ,יברעמה לילגה ירהב
(ףוחה רושימ) הירהנ ןיב ךרדב ,89
.(לילגה עבצא) הלוטמ ןיבל
 
 
1957  :המקה תנש 
.םנוד 1,800  :טופיש חטש 
.םיבשות 2,400  
:היסולכוא 
--------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
--------  
:תושרה תבותכ 
איליעמ 185 ד.ת ,איליעמ תימוקמ הצעומ
:סקפ ,04-9975333 :ןופלט 25140 .דוקימ
04-9972590