:םוקימ 
רהה בג לע תנכוש םירפא הלעמ
ירה לש םייחרזמה תודרומה ילופישב
ינפ לעמ רטמ 220 לש הבוגב ןורמוש
תעקב ינפ לעמ רטמ 490 -ו םיה
.יררה ירבדמ הב םילקאה .ןדריה
 
 
`1978  :המקה תנש 
.םנוד 4,173  :טופיש חטש 
,תוחפשמ 380 -מ הלעמל
.םיבשות 1,750 -כ
 
:היסולכוא 
.םיבשות 10,000  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
טבש תלחנ לא ןדריה ןמ הכילומה ךרדה ןויצ
.םירפא
 
:תושרה תבותכ 
חרזמ .נ.ד ,םירפא הלעמ תימוקמ הצעומ
02-9941984 :ןופלט ,90638 .דוקימ ,ןימינב
02-9941544 :סקפ
 
 
  תוימוקמ תויושר
ידרו ינד לש םירפא הלעמ רתא
ותביבסו םירפא הלעמ בושיה תא ראתמה רתא