:םוקימ 
.הרדחל הלופע ןיב ,הראע ידאו  
 
1997  :המקה תנש 
.םנוד 3,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 10,000  
:היסולכוא 
---------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
.םיבושיה ןיב םרוזה ןוריע לחנ ש"ע  
:תושרה תבותכ 
,ןויצ תליהק 'חר ,ןוריע הלעמ תימוקמ הצעומ
:סקפ ,06-6401369 :ןופלט ,הלופע ,2255 .ד.ת
06-6402211