:םוקימ 
.תרצנל תיחרזמ תינופצ מ"ק 5 -כ  
 
1960  :המקה תנש 
םנוד 3,700  :טופיש חטש 
.םיבשות 5,850  
:היסולכוא 
--------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
.תיברעב שודק ושוריפש - דיהש  
:תושרה תבותכ 
.דוקימ ,2473 .ד.ת ,דהשמ תימוקמ הצעומ
06-517084 :סקפ ,06-519092 :ןופלט ,16967