:םוקימ 
רה לש ונורדמ לע ןכוש ףחנ רפכ
-ה מ"קב ןותחתהו ןוילעה לילגה ןיב
.תפצ וכע שיבכ לש 20
 
 
1968  :המקה תנש 
תאזו םנוד 5,000 -כ
9,000 -כ תעקפה רחאל
.רפכה תומדאמ םנוד 
:טופיש חטש 
םיבשות 7,800  
:היסולכוא 
----------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
"ףינ" תיתפרצה הלמהמ רזגנ ףחנ רפכה םש
לש הירוטסיהה ,היסנכה לש הסינכה ושוריפש
.הריפסל 15 -ה האמהמ הלחה שדחה רפכה
 
:תושרה תבותכ 
.דוקימ ,693 .ד.ת ,ףחנ תימוקמ הצעומ
04-9985693 :סקפ ,04-9987140 :ןופלט ,20137