:םוקימ 
ןותחתה לילגה ןיב םרכה תיב תעקב
.ןוילעהו
 
 
1994  :המקה תנש 
.םנוד 3,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 3,000  
:היסולכוא 
----------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
-------------  
:תושרה תבותכ 
,20130 .דוקימ ,רו'גאס תימוקמ הצעומ
04-9885032 :סקפ ,04-9989786 :ןופלט