:םוקימ 
תעקבל תיחרזמ ןותחתה לילגב ןכוש
תמוצל תינופצ מ"ק העשת ,הפוטנ תיב
.65 'סמ שיבכ לע ינלוג
 
 
1973  :המקה תנש 
.םנוד 4,800  :טופיש חטש 
.םיבשות 3,600  
:היסולכוא 
---------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
ימיב .ינשה תיבה ימימ קיתע רפכ ןובליע
האמב ברחנ ,ובליע ארקנ אוה םיאמורה
.םינבלצה תמחלמ ימיב הרשע-םייתשה
 
:תושרה תבותכ 
.דוקימ ,1 .ד.ת ,ןובליע תימוקמ הצעומ
06-6785550 :סקפ ,06-6785810 :ןופלט ,16972