:םוקימ 
,ןותחתה לילגב ןכוש טוליע רפכה
תיברעמ תינופצ מ"ק 4 לש קחרמב
לש םייברעמ-ןופצה תודרומב תרצנל
לעמ 'מ 345 לש הבוגבו תרצנ ירה
.םיה ינפ
 
 
1991  :המקה תנש 
.םנוד 3,333  :טופיש חטש 
.םיבשות 5,300  
:היסולכוא 
------------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
שוביש וניה טוליע םשה םינוש תורוקמ יפ לע
שורפ יכ םירבוס שי .טול-ןיע םילימה דמצ לש
ארקנ תרחא הרבס יפ לעו ,רתסנה ןייעמה - םשה
.וימיממ התש רשא טול איבנה םש לע ןייעמה
 
:תושרה תבותכ 
16970 .דוקימ טוליע ,טוליע תימוקמ הצעומ
06-6564224 :סקפ 06-6565115 :ןופלט