:םוקימ 
רה לע ןכוש להאמ ןיע רפכה
חרזמ ןופצמ מ"ק השימחכ ךיס
רה אשנתמ רפכל ברעממ .תרצנל
,העוזנט םשב םג עודיה ,הנוי
.םיה ינפ לעמ רטמ 570 הבוגל
 
 
1965  :המקה תנש 
.םנוד 4,500 -כ  :טופיש חטש 
.םיבשות 8,500  
:היסולכוא 
---------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
שי ,(החונמ-להאמ) תוחונמ ימ ושוריפ
םיברה תונייעמל תודוה ןתינ םשה יכ םירובסה
םשב בושי ןכש םוקמב .ותברקבו רפכב םימרוזה
המוקמ ןאכש ןכתי ,תינבלצה הפוקתב ריהמ ןיע
.דומלתב תרכזנה ריהמ הייריעה לש
 
:תושרה תבותכ 
,17902 .דוקימ ,להאמ ןיע תימוקמ הצעומ
06-450616 :סקפ/ןופלט