:םוקימ 
,םימודק - ןורמוש ינרק ריצ לע
.אבס רפכמ תוקד 20 -כ
 
 
1983  :המקה תנש 
םנוד 2,750  :טופיש חטש 
.םיבשות 5,000  
:היסולכוא 
-------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
ךלהמבו בושיה תמקהב ונרזעב םשה ,לא ונמע
.וב םייחה
 
:תושרה תבותכ 
,1 .ד.ת ,ם"במרה רככ ,לאונמע תימוקמ הצעומ
:סקפ ,097921111 :ןופלט ,44845 לאונמע
09-7921079