:םוקימ 
םיכרדה לש ינופצה שלושמה דוקדוק
הזעו ש"ב םע א"ת תא תורבחמה
.ידיתעה לארשי הצוח שיבכל ךומסבו
 
 
1970  :המקה תנש 
.םנוד 8,560  :טופיש חטש 
.םיבשות 35,000  
:היסולכוא 
תנשב םיבשות 90,000
.2020 
:תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
םישנא םייח ובש םוקמ ושוריפ טהר םשה
.אתווצב
 
:תושרה תבותכ 
,85357 .דוקימ ,טהר 8 .ד.ת ,טהר תייריע
07-9919513 :סקפ ,07-9914811 :ןופלט