:םוקימ 
הפוטנ תיב קמעל ךומס  
 
1965  :המקה תנש 
.םנוד 8,500  :טופיש חטש 
.םיבשות 16,000  
:היסולכוא 
----------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
,העבג לע םייק רפכה .1 :תואסרג יתש ןנשי
לש ומשל רשקנ רפכה לש ומש .2 ."הייבאלא-לע"
ארקנ רפכה ןאכמו (ףוטב-לא) הפוטנ תיב קמע
."ףוטב לא תבארע"
 
:תושרה תבותכ 
:ןופלט ,24945 .דוקימ ,הבארע תימוקמ הצעומ
06-6744616 :סקפ ,06-6744208