:םוקימ 
.הפיחל תימורד  
 
1903  :המקה תנש 
.םנוד 14,000 -כ  :טופיש חטש 
.םיבשות 6,000  
:היסולכוא 
.םיבשות 15,000  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
באיחא תב ,הילתע םש לע .1 :תואסריג 2 ןנשי
הדוצמב אצמנ הלש לספש ,הדוהי ךלמ םרוי תשאו
למנ ריע - המודקה תילתע םש לע .2 .הקיתעה
"לגרה ילוע תדוצמ" הארקנ רשא ,הדוצמ הבש
.תילתע - תיברעבו
 
:תושרה תבותכ 
.ד.ת םידסיימה 'חר ,תילתע תימוקמ הצעומ
,04-9842525 :ןופלט ,30350 .דוקימ ,190
04-9842041 :סקפ