:םוקימ 
-כ ,לילגה ירהב ןכוש הטוספ רפכ
,תולעמל תיברעמ תינופצ רטמוליק 4
םיבושיה ,ןונבלה לובגמ מ"ק 2 -כו
שוקלא םה רפכל רתויב םיבורקה
.םיריבאו
 
 
1965  :המקה תנש 
.םנוד 785  :טופיש חטש 
.םיבשות 11,000  
:היסולכוא 
----------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
לש ומש לע ,תיטסיניליהה הפוקתהמ ורוקמ
.םוקמב עקתשהש "טסופ" ינווי איבצמ
 
:תושרה תבותכ 
:ןופלט ,25170 .דוקימ ,הטוספ תימוקמ הצעומ
04-9870304 :סקפ ,04-9871040