:םוקימ 
,הלופע הרדח שיבכ לע ןורשה ןופצ
.א"ת הפיח תבכרה תליסמל חרזממ
 
 
1969  :המקה תנש 
םנוד 23,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 24,000  
:היסולכוא 
-------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
ןורבה לש ותב ,הנח ש"ע - הנח סדרפ
םשכ - רוכרכ .דלישטור ןתנ ריאמ ינודנולה
.תיברעב םוקמה
 
:תושרה תבותכ 
םינבה ךרד ,רוכרכ-הנח סדרפ תימוקמ הצעומ
:ןופלט ,37000 .דוקימ ,1022 .ד.ת
06-6279977 :סקפ ,06-6279900
 
 
  תימוקמה תושרה רתא
הנח סדרפ .מ.מ רתא
הנח סדרפ לש רתא