:םוקימ 
שיבכ לע ,ןורמושה זכרמ
תיחרזמ מ"ק 25 .היליקלק-םכש
תינופצ מ"ק 70 ,אבס-רפכל
.םילשוריל
 
 
(1975) ו"לשת הכונח
:המקה תנש 
םנוד 7,000  :טופיש חטש 
םיבשות 3,000  
:היסולכוא 
םיבשות 50,000  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
,ילמס םש ."םודק רפכ" םשב ךומס יברע רפכ
וניתובא ובשי םהב םדק תוזוחמל הביש
.םינומדקה
 
:תושרה תבותכ 
,ןורמושה ןופצ .נ.ד ,םימודק תימוקמ הצעומ
:סקפ ,09-7921221 :ןופלט ,44856 .דוקימ
09-7921169
 
 
  תימוקמה תושרה רתא
םימודק