:םוקימ 
.ימורדה שלושמב ,ןורשה זכרמב
.רדנסכלא לחנ ותוא הצוח
 
 
1955  :המקה תנש 
.םנוד 7,800  :טופיש חטש 
.םיבשות 13,500  
:היסולכוא 
--------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
םיראטפסאה גיהנמש איה תואסרגה ןיבמ הסרג
.תינבלצה הפוקתב רפכב הנח וסנלק םשב
 
:תושרה תבותכ 
,42837 .דוקימ ,האוסנלק תימוקמ הצעומ
09-881202 :סקפ ,09-880243 :ןופלט