:םוקימ 
.(ןוריע) הרע ידאו  
 
1982  :המקה תנש 
.םנוד 6,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 2,200  
:היסולכוא 
---------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
."ןוריע לט" םדוקה ינמזה םשה  
:תושרה תבותכ 
,השנמ .נ.ד ,שירח-ריצק תימוקמ הצעומ
:סקפ ,06-6253220 :ןופלט ,37861 .דוקימ
06-6253770