:םוקימ 
לובגב תועבג תרשרש לע התנבנ הירקה
תמקוממו ,ןולובז קמעו לאערזי קמע
תיחרזמ - תימורד מ"ק 15 -כ
,תרצנ - הפיח שיבכ .הפיחל
רשאכ ןועבט תירק תא הצוחה
,(רבעשל) ןועבט תאצמנ ונופצב
תירקו יאורלא ,למע תירק ומורדבו
.(רבעשל) תשורח
 
 
1937  :המקה תנש 
.םנוד 9,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 14,000  
:היסולכוא 
----------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
.דומלתהו הנשמה תפוקתמ  
:תושרה תבותכ 
ןב דוד רככ ,ןועבט תירק תימוקמ הצעומ
תירק 1060 .ד.ת 36000, .דוקימ ,ןוירוג
04-9831928 :סקפ ,04-9539292 :ןופלט ,ןועבט