:םוקימ 
ןיב ) םילשורי הכאוב ,הדוהי ירהב
.(ןליא הוונל שוג ובא
 
 
1961  :המקה תנש 
.םנוד 350  :טופיש חטש 
.םיבשות 3,000  
:היסולכוא 
.םיבשות 10,000  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
רכזנה בושי תודוסי לע המקוה םירעי תירק
תקולח תעב ומש ןויצ ןמל ,םימעפ 12 ך"נתב
רואתל דעו ('ט ו"ט עשוהי) לארשי יטבשל ץראה
םיתשילפ ידימ ויבשמ 'ה תירב ןורא תבשה
('ז 'ו 'ב לאומש) םירעי תירקב ונכשמל
 
:תושרה תבותכ 
.נ.ד ,101 .ד.ת ,םירעי-תירק תימוקמ הצעומ
:ןופלט ,90840 .דוקימ ,הדוהי ירה ןופצ
02-5332736 :סקפ ,02-5332737