:םוקימ 
תימורד תמקוממ ןורקע תירק
ךרדה םא לע תובוחר ריעל
.םילשוריל הנשיה
 
 
1961  :המקה תנש 
.םנוד 2,200  :טופיש חטש 
.םיבשות 8,500 -כ  
:היסולכוא 
---  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
.םיתשילפ ירע שמחמ תחא ,תיארקמה ןורקע ש"ע  
:תושרה תבותכ 
,לצרה 'חר ,ןורקע תירק תימוקמ הצעומ
:סקפ ,08-9411075 :ןופלט ,70500 .דוקימ
08-9414247