:םוקימ 
שיבכ לע ,אבס רפכל תיחרזמ מ"ק 15
לע הפוצ קוריו םוסק ףונב ,55
תועבג שולש לע ,"הנק לחנ" תרומש
.תופוצר תויפיפי
 
 
1977  :המקה תנש 
.םנוד 7,500  :טופיש חטש 
.םיבשות 6,000  
:היסולכוא 
.םיבשות 20,000  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
ינרק דילש תינופצה ןרקהו תימורדה ןרקה
- "ןינרוק לא ובא" תיברעב תוארקנ ןורמוש
.תירבעל םגרות יברעה םשה .םיינרקה יבא
 
:תושרה תבותכ 
,30 שורבה 'חר ,ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
.דוקימ ,444 .ד.ת ,ןורמוש תוניג עבור
09-7929287 :סקפ ,09-7920222 :ןופלט ,44853