:םוקימ 
,תפצ וכע ישארה שיבכל ךומס אצמנ
רה ילגרל ,לאימרכמ מ"ק 5 -כ
.(היראה) "רדייח"
 
 
1923  :המקה תנש 
.םנוד 6,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 7,000  
:היסולכוא 
---  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
הרותב ורוקמ םשה  
:תושרה תבותכ 
,30055 המאר רפכ ,המאר תימוקמ הצעומ
04-9884801 :סקפ ,04-9986587 :ןופלט