:םוקימ 
.תרצנ ריעל ןופצמ לבוג בושיה  
 
1968  :המקה תנש 
.םנוד 10,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 12,000  
:היסולכוא 
---  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
רפכה .1 :םיירשפא תורוקמ יתש הנייר םשל
.2 .ינאר ומש היהש יאמור רפכ םוקמב םקוה
םוקמב רבעש ימור דקפמ לש ומשמ אב םשה
.הנייר היה ומשו הקיתעה אמור תפוקתב
 
:תושרה תבותכ 
:ןופלט ,16940 .דוקימ ,הנייר תימוקמ הצעומ
06-6555610 :סקפ ,06-6563036