:םוקימ 
רשנ םירעה דיל הפיחמ מ"ק 12 -כ
.אתא תירקו
 
 
1952  :המקה תנש 
.םנוד 3,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 7,000  
:היסולכוא 
---  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
.ומש ןאכמו םירה יסכר רפסמ לע יונב בושיה  
:תושרה תבותכ 
,2 קוק ברה 'חר ,םיסכר תימוקמ הצעומ
,04-9846035 :ןופלט ,20496 .דוקימ ,םיסכר
04-9846914