:םוקימ 
וידיצ ינשמ ןורשה בלב ירפכ בושי
הננער תמוצמ יצראה שיבכה לש
תמוצל םורדמ דחא מ"קכ ,השרומל
,ללמ רפכ :םיבושיב לבוג) .הננער
דוה ,אבס-רפכ ,הננער ,ןח תעבג
.(הילצרהו ןורשה
 
 
1933  :המקה תנש 
.םנוד 2,300  :טופיש חטש 
230 -כ ,םיבשות 1,300
.תוחפשמ
 
:היסולכוא 
4,000 -כ 2000 -ה תונשל
.םיבשות 
:תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
.הינמרג תולגמ ,ץראל םיבשה םינבל למס  
:תושרה תבותכ 
םעה תיב 'חר ,םיבשה תומר תימוקמ הצעומ
,45930 .דוקימ ,3457 .ד.ת ,םיבשה תומר
09-7604192 :סקפ ,09-7448111 :ןופלט