:םוקימ 
וכע ןיב יברעמה לילגה ףוחב בושי
.הירהנל
 
 
1938  :המקה תנש 
.םנוד 2,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 850  
:היסולכוא 
---  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
:('ז ,ג"ל) והימריב קוספה לע ךמתסהב ,ילמס
לארשי תובש תאו הדוהי תובש תא יתובישהו"
."הנושארבכ םיתינבו
 
:תושרה תבותכ 
ןויצ יבש ראד ,ןויצ-יבש תימוקמ הצעומ
04-9820556 :סקפ ,04-9820251 :ןופלט ,25227