:םוקימ 
.יברעמה לילגב  
 
1963  :המקה תנש 
.םנוד 6,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 5,900  
:היסולכוא 
.םיבשות 20,000  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
.רשא תלחנמ ימולש ןב דוהיחא ש"ע  
:תושרה תבותכ 
דוקימ ,ימולש 1 .ד.ת ימולש תימוקמ הצעומ
,04-98080161:ןופלט ,22832
04-9808291:סקפ