:םוקימ 
.וכעל תיחרזמ מ"ק 17  
 
1948  :המקה תנש 
םנוד 6,400  :טופיש חטש 
.םיבשות 4,800  
:היסולכוא 
----------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
.םירה ןיב תערתשמה ךרד אוה בעש םשה שורפ  
:תושרה תבותכ 
:ןופלט ,20165 .דוקימ ,בעש תימוקמ הצעומ
04-9883439 :סקפ ,04-9883437