:םוקימ 
אבס רפכל תינופצ ,ןורשב הבשומ
.ןורשה תמוצל תימורדו
 
 
1929  :המקה תנש 
.םנוד 8,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 5,000  
:היסולכוא 
--------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
,ןוזח שיא ,ילגנא ינויצ ,דנומ דרפלא ש"ע
יעטמ" תרבח תא םיקה ץראב ורוקיב תובקעב רשא
םיסדרפ העטנ ,תועקרק השכרש ,"לארשי ץרא
.םלועה ידוהיל תודבועמ תוקלח העיצהו
 
:תושרה תבותכ 
,דנומ לת ,52 לקדה ,דנומ-לת תימוקמ הצעומ
:סקפ ,09-961801 :ןופלט ,40600 .דוקימ
09-961163