:םוקימ 
,עבש-ראב תעקבב תמוקממ עבש-לת
5 לש קחרמב ,המודקה עבש-לתל ךומס
1 לש קחרמבו עבש-ראבל תיחרזמ מ"ק
.רמועל תימורד מ"ק
 
 
1968  :המקה תנש 
.םנוד 5,000  :טופיש חטש 
-7,000כ) םיבשות 8,500
.(הרוזפ יבשות
 
:היסולכוא 
----------  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
התיה ,וניבא םהרבא לש העבשה תוראבמ תחא
בושיה םש ארקנ ןכלו ,םוקמב העבג לע תמקוממ
.עבש-לת
 
:תושרה תבותכ 
,עבש-לת 3 .ד.ת ,עבש-לת תימוקמ הצעומ
:סקפ ,07-6460711-2-3 :ןופלט ,84950 .דוקימ
07-6469184