:םוקימ 
ןיב תערתשמ לעפא תירוזא הצעומ
ןליא רב תטיסרבינוא ,ברעמב ןג תמר
לחנו חרזמב רמושה-לת ח"יב ,ןופצב
.םורדב ןולייא
 
 
1950  :המקה תנש 
.םנוד 5,500  :טופיש חטש 
.םיבשות 5,500  
:היסולכוא 
.םיבשות 7,000  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
,"ונוא" היה (1984 דע) הצעומה לש םדוקה המש
טבשמ ,רמש הנב רשא ףוחה תלפשב בושיי םש לע
.ןימינב
 
:תושרה תבותכ 
,לעפא-תמר 9017 .ד.ת ,לעפא תירוזא הצעומ
:סקפ ,03-5356933/4 :לט ,52960 .דוקימ
03-5356034