:םוקימ 
.בגנה ברעמ ןופצ  
 
1951  :המקה תנש 
.םנוד 760.000  :טופיש חטש 
.םיבשות 11,000  
:היסולכוא 
---  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
.ל"ז לוכשא יול הלשממה שאר םש לע  
:תושרה תבותכ 
,85465 בגנה .נ.ד ,לוכשא תירוזא הצעומ
07-9982384 :סקפ ,07-9929111 :ןופלט
 
 
  תימוקמה תושרה רתא
לוכשא תירוזא הצעומ רתא