:םוקימ 
הלוחמ רפכ דע םורדב וחירימ
חרזמב ןדריה רהנ ,ןופצב
לש םיחרזמה תודרומה ברעמבו
תירוזאה הצעומה .ןורמושה
,ןדריה תעקב זכרמב תמקוממה
18 תא ליעפמו זכרמה ףוג איה
.הטופיש םוחתב םיאצמנה םיבושיה
 
 
1949  :המקה תנש 
.םנוד 240,000  :טופיש חטש 
םיבשות 11,000  
:היסולכוא 
---  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
.יאקירפא ירוסה רבשב ןדריה תעקב  
:תושרה תבותכ 
תעקב .נ.ד ,ןדריה תעקב תירוזא הצעומ
,02-9946666 :ןופלט ,91906 .דוקימ ,ןדריה
02-9942690 :סקפ
 
 
  תוימוקמ תויושר
ןדריה תעקב תירוזא הצעומ רתא
ןדריה תעקב תירוזא הצעומ רתא