:םוקימ 
.הרדגל תובוחר ןיב ףוחה רושימ  
 
1950  :המקה תנש 
.םנוד 36,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 5,000  
:היסולכוא 
---  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
1921 תוערואמב חצרנש רנרב .ח.י רפוסה םש לע
.ופיב םיברע ידיב
 
:תושרה תבותכ 
.דוקימ ,רנרב תעבג ראד ,רנרב תירוזא הצעומ
08-9413346 :סקפ ,08-9411218 :ןופלט ,60948