:םוקימ 
ןומרחהמ אוה טופישה םוחת
,םורדב ךומריה דעו ןופצב
הירוס םע קשנה תתיבש יווקמו
תרנכהו ןדריה קמע דעו חרזמב
תוצעומב תלבוג הצעומה .ברעמב
תואובמ ,ןוילעה לילגה תוירוזאה
.ןדריה קמעו ןומרחה
 
 
שודיח תליחת) 1978
:ןלוגב תובשייתהה
.(1967 
:המקה תנש 
.םנוד 1,600,000
.(ןומרחה ללוכ) 
:טופיש חטש 
.םיבשומ 9,500  
:היסולכוא 
---  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
"ןשבב ןלוג" טלקמה ריע םשב ורוקמ
ריע" ושורפ "ןלוג" .(43 ,'ד םירבד)
חצורה ומוקממ הלג הילא ,"םילוגה
.הגגשב
 
:תושרה תבותכ 
תמר ןירצק ,13 .ד.ת ,ןלוג תירוזא הצעומ
,06-6961026 :ןופלט ,12900 .דוקימ ,ןלוגה
06-6961535 :סקפ
 
 
  תימוקמה תושרה רתא
תושרה רתאל רושיק