:םוקימ 
חרזמב ,ןויצל ןושאר תנכוש ןופצב
הנבי םורדב ,תובוחרו הנויצ סנ
.ןוכיתה םיהו תולוחה רוזא ברעמבו
 
 
1952  :המקה תנש 
םנוד 41,000  :טופיש חטש 
.םנוד 5,000  
:היסולכוא 
---  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
ןגכ םשפנ התייהו":11 א"ל והימריב "הור ןג"מ
ח"נ והיעשיב ,"דוע הבאדל ופיסוי אלו הור
אל רשא םימ אצומכו הור ןגכ תייהו" :11
הור ןג" :לטה תליפתבו "וימימ ובזכי
."ונמישי
 
:תושרה תבותכ 
קרוש קמע נ.ד תונייע ,הור ןג תירוזא הצעומ
08-9408241 :סקפ ,08-9408230 :ןופלט ,70490