:םוקימ 
תיחרזמ תאצמנ עובלגה תירוזא הצעומ
.הלופעו ןאש תיב ןיב ,לאערזי קמעל
 
 
1949  :המקה תנש 
.םנוד 250,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 21,000  
:היסולכוא 
---  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
ותניקב הנושארל םירכזומה ,עובלגה ירה ש"ע
.ןתנוהיו לואש תומ לע דוד לש
 
:תושרה תבותכ 
.דוקימ ,עובלג .נ.ד ,עובלגה תירוזא הצעומ
06-6533258 :סקפ ,06-6533280 :ןופלט ,18120