:םוקימ 
החונמ תמוצ דע ןופצב ןדיע תמוצמ
עבש ראב ןיב ךרדה עצמא .םורדב
.תליאל
 
 
1977  :המקה תנש 
.םנוד ןוילימ 1.4  :טופיש חטש 
.םיבשות 2,250  
:היסולכוא 
.םיבשות 10.000  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
---  
:תושרה תבותכ 
ריפס זכרמ ,הנוכיתה הברעה תירוזא הצעומ
:ןופלט ,86825 .דוקימ -הברע .נ.ד
07-6581487 :סקפ ,07-6592201
 
 
  תוימוקמ תויושר
הנוכית הברע תירוזאה הצעומה רתא
- חתפתמה תורייתה ףנע לעו תואלקחה לע ,רוזאה לע היצמרופניא רתאב
תועדומ חול ,םיבושיה לע היצמרופניא ,םיירבדמ םילויט ילולסמו םירתא
.דועו ירוזא