:םוקימ 
סכר תולגרמל ערתשמ ןולובז רוזא
ןותחתה לילגה תועבגו ,ברעמב למרכה
.םיבושי 13 .חרזמב
 
 
1950  :המקה תנש 
.םנוד 60,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 9,500  
:היסולכוא 
---  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
.םדק ימימ ,ןולובז טבש תלחנ  
:תושרה תבותכ 
,יבכמה רפכ ראד ,ןולובז תירוזא הצעומ
.סקפ ,04-8478111 :ןופלט ,30030 .דוקימ
04-8478134