:םוקימ 
תימורדה הברעה חטש ינפ לע תערתשמ
תינופצ מ"ק 2 בשויה תוליא ץוביקמ
רוזאו חרזמב החונמ ראבל דעו תליאל
.ברעמב םוכרכ רה
 
 
1964  :המקה תנש 
.םנוד 2,200,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 2,812  
:היסולכוא 
.םיבשות 10,000  :תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
,'ט ,'א םיכלמ רפסב ארקמב עיפומ תולא םשה
םי לש ינופצה ופוח רוזא םע ההוזמו ,ו"כ
לבחל תוליא םשה ןתינ הז םש עקר לע .ףוס
.ןופצמ תליא םע לבוגה ץראה
 
:תושרה תבותכ 
,תוליא .נ.ד ,תוליא לבח תירוזא הצעומ
:סקפ ,07-6355888 :ןופלט ,88820 .דוקימ
07-6355800