:םוקימ 
תימורד ,ימורדה ףוחה רושימב
ביתנ דעו ןופצב םינצינמ דודשאל
םיה ףוח ברעמב ,םורדב הרשעה
,ןולקשא ריעה תולובגו ןוכיתה
תמוצמ ךילומה שיבכב חרזמבו
תמוצו ,הידוה תמוצ ךרד תולוכשא
לש םייחרזמה םהיתולובגו ,יתעבג
.ץלחו לאכימ בכוכ םיבשומה
 
 
1950  :המקה תנש 
.םנוד 167,000  :טופיש חטש 
.םיבשות 8,000  
:היסולכוא 
16,000 -כ2005 תנשל
.םיבשות 
:תננכותמ היסולכוא 
:םשה רוקמ 
.ןולקשא ריעה תא ףיקמ הצעומה לש הטופיש חטש
 
:תושרה תבותכ 
,90000 .ד.ת ,ןולקשא ףוח תירוזא הצעומ
,07-6775503 :ןופלט ,ןולקשא ,78100 .דוקימ
07-6727304 :סקפ